Skip to content

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 07/20/2023

1. Wprowadzenie

1. 1 Witamy na stronie immediateedgeapp.org („Strona internetowa”). Wszelkie pytania można kierować na adres support@immediateedgeapp.org.

1. 2 Nasza Witryna zapewnia wgląd w różne platformy transakcyjne („Platformy transakcyjne”) oferowane przez strony trzecie i powiązane usługi („Usługi”).

1. 3 Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkownika („Użytkownik”) z naszej Witryny i Usług. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Uzyskując dostęp do naszej Witryny i Usług lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, prosimy o niekorzystanie z naszej Witryny i Usług.

1. 4 Nasza Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszych Warunków. Akceptacja niniejszych Warunków oznacza akceptację i zgodę na naszą Politykę prywatności.

2. Uprawnienia użytkownika

2. 1 Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i Usług, jeśli

2.1. 1 Mają ukończone 18 lat;

2.1. 2 Posiadać prawo, upoważnienie i zdolność do zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków;

2.1. 3 nie ma prawnego zakazu korzystania z naszej Witryny i Usług zgodnie z lokalną jurysdykcją.

3. Ograniczenia dostępu

3. 1 Niektóre obszary lub użytkownicy mogą mieć ograniczony dostęp do naszej Witryny i Usług, jeśli uznamy to za konieczne ze względów prawnych, regulacyjnych lub związanych z zarządzaniem ryzykiem.

3. 2 Użytkownicy z określonych krajów mogą podlegać dodatkowym wymogom lub warunkom. Jeśli użytkownik znajduje się na którymkolwiek z terytoriów o ograniczonym dostępie, nasza Witryna i Usługi mogą nie być dostępne lub mogą być zablokowane.

4. Działania zabronione

4. 1 Podczas korzystania z naszej Witryny i Usług należy powstrzymać się od działań, które

4.1. 1 Naruszać jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej, praw do prywatności lub innych praw;

4.1. 2 Zawierać szkodliwych, obraźliwych, zniesławiających, rasistowskich lub nieodpowiednich treści;

4.1. 3 Zawierają szkodliwe oprogramowanie lub wirusy;

4.1. 4 Łamanie jakichkolwiek praw;

4.1. 5 Zakłócanie korzystania z Witryny lub Usług przez innych Użytkowników.

5. Prawa własności intelektualnej

5. 1 Cała zawartość naszej Witryny, taka jak tekst, grafika, logo i oprogramowanie, jest naszą własnością lub należy do naszych licencjodawców i jest chroniona prawami własności intelektualnej.

5. 2 Korzystanie z naszej Witryny i Usług nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw dotyczących naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6. 1 Witryna i Usługi są oferowane na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących precyzji, niezawodności, przydatności lub dostępności Witryny, Usług lub powiązanych grafik prezentowanych w Witrynie.

6. 2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym, bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, wynikające z lub związane z korzystaniem z naszej Witryny lub Usług.

7. Usługi lub treści stron trzecich

7. 1 Nasze Usługi mogą obejmować treści lub usługi dostarczane przez osoby trzecie. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie bierzemy odpowiedzialności za takie treści lub usługi.

8. Linki do zewnętrznych stron internetowych

8. 1 Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Linki te są oferowane dla wygody użytkowników. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn lub zasobów.

9. Modyfikacje niniejszych Warunków

9. 1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując zaktualizowane Warunki na tej stronie.

9. 2 Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

10. Zakończenie

10. 1 Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia lub zawieszenia dostępu użytkownika do naszej Witryny i Usług, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych Warunków.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

11. 1 Niniejsze Warunki będą interpretowane i regulowane przez prawo jurysdykcji, w której działa nasza firma, bez względu na przepisy kolizyjne.

11. 2 Użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów znajdujących się w jurysdykcji naszej firmy w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków lub Witryny lub Usług.

12. Informacje kontaktowe

12. 1 W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem support@immediateedgeapp.org.

Rozwiń swoją strategię handlową do najwyższego potencjału

Odkryj kolejny poziom handlu aktywami dzięki Immediate Edge, rewolucyjnemu połączeniu sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych, co skutkuje niezrównaną sprawnością handlową. Wyposaż się, aby opanować rynki z najwyższą dokładnością i subtelnością.